Eisen snelfietsroute

Samenhang
De regionale fietsinfrastructuur dient een samenhangend geheel te vormen. Een snelfietsroute moet de “ruggengraat” van die infrastructuur zijn. De belangrijkste economische centra(bedrijvengebieden, winkelcentra) en de belangrijkste woongebieden (stadswijken en dorpskernen) dienen vanuit de snelfietsroute en aansluitende hoofdfietsroutes goed bereikbaar te zijn. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de ligging van de belangrijkste trein- en busstations in verband met ketenverplaatsingen.

Directheid
De fietser wilt een zo direct mogelijke route. Dat wil zeggen dat omrijden tot een minimum beperkt blijft. De reistijd per fiets dient concurrerend te zijn met de reistijd per auto. Factoren die van invloed zijn op die reistijd zijn afwikkelingssnelheid, oponthoud (verkeerslichten, spoorwegovergangen, het kruisen van drukke wegen) en afstand.

Veiligheid
Een snelfietsroute biedt fietsers de mogelijkheid om zich nagenoeg ongehinderd te verplaatsen. Het verloop van de route en de vormgeving ervan moeten conflicten met andere verkeersdeelnemers zo veel mogelijk uitsluiten. Bovendien moet de route zo min mogelijk leiden tot enkelvoudige conflicten (van de weg afraken, tegen obstakels zoals paaltjes rijden, slippen). De fietsroute moet voorzien zijn van een voldoende stroef wegdek zonder oneffenheden. De fietsroute moet goed berijdbaar zijn en beschutting bieden bij slechte weersomstandigheden. De fietser moet zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de medegebruikers van de route(inhalen, snelheidsverschillen, breedteverschillen). Langs de route moet een obstakelvrije zone zorgen voor voldoende vergevingsgezindheid bij het van de weg afraken. Bij nadering van kruispunten dient er voldoende zicht te zijn op naderend verkeer. Dit geldt in het bijzonder voor kruisend verkeer dat voorrang moet verlenen aan de gebruikers van de fietsroute.

Comfort
De snelfietsroute is voldoende breed om bij de verschillende gebruikersgroepen en intensiteiten veilig en vlot te kunnen inhalen. De route voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor vlakheid(zo min mogelijk trillinghinder ) en stroefheid van de verharding en voor doorstroming op wegvakken en kruispunten zo min mogelijk onregelmatige belasting (stoppen en weer optrekken), zodat ook snelle fietsers geen vertraging ondervinden.

Aantrekkelijkheid en beleving
De fietser wilt een snelfietsroute op een positieve manier kunnen beleven. Dit aspect is mede bepalend voor de keuze wel of niet te gaan fietsen. De fietser wil een meerwaarde van de omgeving en van de inrichting en vormgeving van de route ondervinden. Ook de ervaren sociale veiligheid speelt hierin een rol.