Methode

Schouw
Bij een schouw spelen technische aspecten een belangrijke rol. Dat betreft belijning, bebording, verlichting, afstelling verkeerslichten, staat van het wegdek en oversteekplaatsen, de afwatering, herstel van het wegdek na werkzaamheden, paaltjes, enz.
Vaak kunnen geconstateerde onvolkomenheden op korte termijn hersteld worden omdat dat minder kostbaar is. Het risico-verminderend effect kan wel aanzienlijk zijn.

Analyse
Bij een analyse speelt de samenhang voor de verkeerssoorten auto, fietser en voetganger binnen de stedenbouwkundige en verkeerskundige structuur een belangrijke rol. Daarbij wordt gekeken of de structuur van de autowegen en fietsroutes in het gebied aansluit bij de hoofdwegen en hoofdstructuur van de fietsroutes van de gehele gemeente. Daarnaast worden veel verkeer genererende functies binnen een gebied betrokken in het onderzoek. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doorgaande routes, belangrijke ontsluitingsroutes voor bewoners en belangrijke routes naar de functies in het gebied. De manier waarop de verkeersoorten op deze drukke routes gescheiden zijn is van groot belang voor de veiligheid. Op de punten waar de verkeerssorten op deze drukke routes elkaar kruisen is aandacht voor de veiligheid in het bijzonder in schoolomgevingen noodzakelijk.
Per soort straat (doorgaand, ontsluiting, van/naar functie, wonen) wordt beschouwd of de verkeersdeelnemers voldoende ruimte hebben (breedte straten, voldoende autoparkeerruimte, breedte fietspaden/stroken, breedte trottoirs)