Organisatie

Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester

Kerngroep
De actieve afdelingsleden (inclusief bestuursleden) vormen de kerngroep. Eens per zes weken komt de kerngroep bijeen.

Projecten
Jaarlijks worden er projecten vastgesteld die de aandacht krijgen. Deze projecten zijn gerelateerd aan de planontwikkeling op gemeentelijk niveau, aan gemeentelijke onderhoudsplannen of aan landelijke of provinciale projecten of activiteiten. Daar worden projecten aan toegevoegd die voortkomen uit verkeersveiligheidskwesties binnen de gemeente.

Projectgroepen
Per jaarproject krijgt een tweetal kerngroepleden de verantwoordelijkheid. Een projectgroep kan uitgebreid worden met (tijdelijke) helpers. De groep oriënteert zich op, verdiept zich in het project en werkt het uit, onderhoudt contacten met de betrokken instanties en rapporteert de voortgang en spiegelt ideeën en meningen in de kerngroepbijeenkomsten.