Fietsendiefstallen rondom het station

Station BoZ

Inleiding
Op verzoek van de politie schreef de Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom een notitie waarme ze een bijdrage hoopt te leveren aan het tripartite overleg over fietsendiefstallen rondom het station. De parkeerterreinen in de notitie betreffen de parkeerterreinen aan de Zuidoost Singel en de Parallelweg.
De Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom heeft maatregelen met betrekking tot het terugdringen van het aantal fietsendiefstallen in het stationsgebied ingedeeld in drie soorten: preventieve-, voorwaarde scheppende- en controle en handhavingsmaatregelen.

Advies
De Fietsersbond denkt dat vooral een goede voorlichting, de aanwezigheid van toezichthouders, cameratoezicht en een goed en regelmatig beheer zullen bijdragen aan een beperking van het aantal fietsdiefstallen.
Natuurlijk is de Fietsersbond graag bereid verdere medewerking te geven aan de bespreking van het onderwerp.

 

Preventieve maatregelen

 • Voorlichting over de wijze waarop een fiets veilig op slot gezet kan worden. De brochure ‘Fietsdiefstal’  kan daarbij gebruikt worden. De inhoud van deze brochure ook publiceren in de plaatselijke dag- en weekbladen. Fietsers ertoe te bewegen hun fiets dubbel op slot te zetten, dus ook aan de vaste wereld. (gebruik van ketting)
 • Voorlichting om langparkeerders ertoe bewegen de bovenrekken te gebruiken. Hiermee ontstaat ruimte voor fietsers die moeite hebben met het gebruik van de bovenrekken.
 • Intensieve begeleiding van het fietsparkeren gedurende de eerste weken nadat de werkzaamheden afgerond zijn.
 • Voorlichting over de wijze waarop de controle en de handhaving zal plaatsvinden
 • Beperken van het aantal toegangen tot de parkeervoorziening. De huidige open structuur van de stallingen is voor fietsendieven gunstig. Als er minder toegangen zijn is er beter toezicht mogelijk.
 • Plaatsen van camera’s. Als het aantal uitgangen beperkt wordt, is dit een optie. Mogelijk kunnen er vaste camera’s in combinatie met fake- en mobiele camera’s ingezet worden. De laatste soort kan dan ook ingezet worden op andere gevoelige plekken in de gemeente.
 • Inzetten van lokfietsen. Het arresteren van een pleger of groep van plegers kan naar onze mening goed bereikt worden door het plaatsen van lokfietsen. In de voorlichting ook duidelijk maken dat gebruik gemaakt wordt van lokfietsen.
 • Plaatsen van borden met relevante informatie (verbods- en adviesborden)

 

Voorwaarde scheppende maatregelen

 • Bieden van voldoende parkeercapaciteit. (bij het station zijn er voldoende plekken)
 • Bieden van parkeervoorzieningen voor buitenmodel fietsen (kratjesfietsen, brede voorvorken enz.) met aanbindmogelijkheid.
 • Creëer een sociaal veilige inrichting. Een goede verlichting, (camera)toezicht, geen rommel en een stalling zonder wild-parkeren helpen daarbij.
 • Ruimen van weesfietsen. Hiermee ontstaat ruimte en wordt het toezicht vergemakkelijkt.

 

Controlemaatregelen en handhavingsmaatregelen

 • Optreden tegen wild-parkeerders vanaf het moment dat de werkzaamheden afgerond zijn.
 • Intensieve en regelmatige surveillance, maar niet volgens een vast patroon. De boa’s (algemeen en parkeertoezicht) en politie kan het parkeerterrein uitdrukkelijk in hun route opnemen. Het ontbreken van een vast surveillancepatroon heeft een remmende werking op de activiteiten van de fietsendieven.