Pilot- Fietsen in het winkelgebied, fietser te gast

De afdeling Bergen op Zoom van de Fietsersbond vindt het een heel goed idee dat fietsers te gast kunnen zijn in het winkelgebied van de binnenstad. Over het voorbereidende traject van de proef is de Fietsersbond ondanks alle inspanningen minder enthousiast.

 

 

Te vroeg?

Bergen op Zoom bereikbaarIn het kader van “Bergen op Zoom bereikbaar” is op maandag 15 april 2019 een proces “Verkeersregime binnenstad” van start gegaan. In ca. drie sessies vanaf juni zal een werkgroep zich buigen over de problematiek. Medio oktober 2019 zal de werkgroep een advies uitbrengen aan de gemeente Bergen op Zoom.

De pilot “Fietsen in de binnenstad” loopt van 6 maart tot 1 juli 2019, dus vooraf en tijdens het meningsvormende proces. In het begin van de proefperiode is door enige raadsleden, afgevaardigden van de Fietsersbond, medewerkers van de gemeente (verkeerskundigen, binnenstadslab) en enige studenten de bedoeling van de proef uitgelegd aan bezoekers van de binnenstad. Nu is het moment aangebroken dat bezoekers van de binnenstad naar hun ervaringen gevraagd wordt.
Fietsers en snorfietsers ervaren echter geen verschil tussen de omstandigheden in de proefperiode en de tijd daarvoor. Er is immers gedurende lange tijd geen sprake geweest van handhaving.

 

Proces
proces ADe Fietsersbond vindt het logischer, beter uit te leggen en beter te begrijpen als de pilot direct na invoering van een nieuw verkeersregime had plaatsgevonden. De enquête over de proef kan slechts indicaties geven van de beleving van de betrokkenen onder de huidige omstandigheden. Deze betrokkenen zijn nauwelijks op de hoogte van het nu geldende verkeersregime en van de bedoeling van de pilot.

 

30 km-zone – huidige verkeersregime

Tussen 17:30 uur en de volgende dag 12:00 uur is het winkelgebied van de binnenstad een 30 km-zone. Dat betekent dat alle gemotoriseerd verkeer, scooters, brommers, snorfietsen en fietsers door het gebied mogen rijden. Enkel voor motorvoertuigen wordt met paaltjes rondom de Grote Markt voorkomen dat er doorgaande routes mogelijk zijn.Tussen 12:00 uur en 17:30 is het winkelgebied echter een voetgangersgebied. Alleen voetgangers mogen daar dan komen. Dus auto-, vracht-, scooter-, snorfiets- en fietsverkeer is dan niet toegestaan. Omdat er jarenlang niet gehandhaafd is, rijden er in dit tijdsinterval toch scooters, snorfietsen en fietsen door het winkelgebied. Op de Grote Markt is er zelfs ook auto- en vrachtverkeer.

Pilot – voetgangerszone tussen 12:00 en 17:30 uur: fietser te gast

 

 

 

 

 

 

De proef gaat over het tijdsinterval 12:00 uur – 17:30 uur. In dat tijdsinterval zijn fietsers te gast in het voetgangersgebied. Dat betekent dat er een bepaald gedrag van fietsers verwacht wordt:

  • Op de rijbaan rijden (niet over de voetgangersstroken)
  • Snelheid aanpassen
  • Anticiperen op voetgangersbewegingen
  • Afstappen bij grote drukte
  • Een andere route kiezen bij zeer grote drukte

Een deel van de fietsers is zich niet bewust van dit gewenste gedrag. Daarnaast zien fietsers geen verschil tussen de pilot en wat er voor die tijd al gebruikelijk was.

Scooters en snorfietsen
Tijdens de eerste brede sessie over het verkeersregime werd unaniem geuit dat scooter- en snorfietsverkeer tijdens het tijdsinterval 12:00 – 17:30 uur als zeer gevaarlijk en hinderlijk ervaren wordt.

Berijders van scooters en snorfietsen hebben echter door het langdurig ontbreken van handhaving, de gewoonte ontwikkeld altijd door het winkelgebied te rijden. Dat doen ze vaak ook nog met een veel te hoge snelheid. Van snorfietsen is bekend dat minstens 80% veel harder rijdt dan de toegestane 25 km/u. Snorfietsers denken dat voor hen tijdens de proef dezelfde regels gelden als voor fietsers.
De Fietsersbond heeft vooraf, maar ook tijdens de openingssessie van de pilot aangegeven dat de kans groot is dat de proef als minder succesvol ervaren wordt omdat scooters en snorfietsen, ook al is dat niet toegestaan, toch door het winkelgebied blijven rijden.

Toegankelijkheid

 

 

 

 

 

 

“Bergen op Zoom bereikbaar” gaat in dit geval over het gebruik van de openbare ruimte in het winkelgebied tijdens het interval 12:00 – 17:30.
In principe is de voetganger dan de hoofdbelanghebbende. De straten in het winkelgebied zijn ingericht als 30 km/u straten en niet als voetgangersgebied. Om die reden zijn de rijbanen geplaveid met ruwe stenen die veel lawaai geven als auto’s er hard overheen rijden. Het oppervlak van deze rijbanen is minder aangenaam voor voetgangers en zeer onaangenaam voor mensen met een rollator, rolstoel, wandelwagen of kinderwagen. Het is altijd de bedoeling geweest dat deze bezoekers gebruik maken van de gladde loopstroken. In de praktijk worden die loopstroken echter vaak ingenomen door stoepborden, winkeluitstallingen en terrassen, De voetgangers voelen zich verbannen naar de als onaangenaam ervaren rijbaan. Mensen met een motorische of visuele beperking komen momenteel liever niet in het winkelgebied. Ze worden als het ware buitengesloten. Voor mensen met een visuele beperking is feitelijk een vrije loopstrook van 120 cm nodig. Dat moet dus een gedeelte zijn van de huidige voetgangersstrook die geheel vrij is van objecten, dus geen geparkeerde fietsen, straatborden, winkeluitstallingen en terrassen. De trottoirband tussen voetgangersstrook en rijbaan kan dienstdoen als gidslijn voor mensen met een blindengeleidestok.

Berijders van scooters, snorfietsen en fietsen ervaren de ruwe rijbaan als minder aangenaam en kiezen waar mogelijk, ook voor de voetgangersstroken. Alles bij elkaar genomen is de manier waarop nu gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte in het winkelgebied niet alleen minder toegankelijk, maar ook zeer ongastvrij.