Halsterseweg noord: vergadering commissie – omissie?

commissieomissie

De Fietsersbond wil het verhaal van commissievergadering vollediger maken. Tijdens de commissievergadering van 3 april 2019 werd uitgebreid over het project Halsterseweg noord gesproken.

Voorkeuren bewoners
Op 29 augustus 2017 vond de eerste informatiebijeenkomst voor de betrokkenen plaats.

Tot aan de tweede informatieavond (24 april 2018) hadden de bewoners een lichte voorkeur voor een tweerichtings fietspad. De reden was dat daarmee meer parkeerplaatsen beschikbaar zouden komen. De Fietsersbond heeft er alle begrip voor dat ze hierop terug zijn gekomen. Tijdens zo een complex herinrichtingsproces kan en mag iedereen voortschrijdend inzicht krijgen. Voor de bewoners is dit immers geen dagelijkse kost. De bewoners verlegden de focus van parkeercapaciteit naar een geluidsarme en trilling arme inrichting. Om die reden opteerden zij voor twee eenrichtingsfietspaden (nauwelijks een verschuiving van de wegas), voor een lagere maximumsnelheid en voor een inrichting met snelheid remmende componenten.

Communicatie
Bij herhaling is de communicatie met de bewoners negatief in het nieuws gekomen. De Fietsersbond geeft enkel een oordeel over de sessies waaraan deelgenomen is. In alle bijeenkomsten van de werkgroep (20171030, 20180109, 20180322, 20180614, 20190307) over deze complexe materie is door de gemeente grote moeite gedaan de relevante informatie van dat moment te geven en alle voors en tegens van de leden van de werkgroep en van de gemeente gestructureerd te bespreken.

Daarnaast is bekend dat de projectleiding een aantal aparte sessies met de afgevaardigden van de bewoners heeft gehad en vier inloopavonden (21, 23, 28 en 30 augustus 2018) voor bewoners heeft georganiseerd.
De Fietsersbond heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met dit soort herinrichtingsprocessen. Het proces Halsterseweg noord onderscheidt zich in positieve zin. De projectleiding is nauwgezet, geeft goede actuele informatie en staat op zakelijke wijze open voor de meningen en ideeën van de leden van de werkgroep en andere betrokkenen. De Fietsersbond heeft daar veel waardering voor.

Niet gehoord worden
De bewoners zeggen onvoldoende gehoord te worden. Op basis van de eigen ervaring kan de Fietsersbond zeggen dat er een verschil bestaat tussen niet gehoord worden en geen navolging krijgen.

De bewoners willen bijvoorbeeld graag een 30 km/u limiet op de Halsterseweg noord. In de werkgroep bijeenkomsten is uitgebreid aangegeven dat voor de belangrijkste ontsluitingsweg en verbindingsweg binnen de bebouwde kom tussen Halsteren en Bergen op Zoom volgens de regelgeving een snelheidslimiet van 50 km/u geldt. Op landelijk niveau speelt de discussie over het verlagen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 km/u naar 30 km/u. De landelijke Fietsersbond is daar voorstander van. De ‘geleerden’ zijn het er echter lang nog niet over eens. Het is nog maar de vraag of dat ooit gaat gebeuren. Soms moet je ook met tegenzin accepteren dat het is zoals het is.

Snelheid remmende inrichting
Evenals de Fietsersbond willen de bewoners een snelheid remmende inrichting. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Verkeerseilanden, oversteekplaatsen met een midden-eiland, wegversmallingen, verkeerslichten, rotondes, plateau’s, trajectcontrole, visuele illusie, ruwer wegoppervlak of snelheidsdisplays worden hiervoor nogal eens toegepast. Niet alle mogelijkheden zijn echter bij deze herinrichting wenselijk of toepasbaar. Zo geeft een ruwer wegoppervlak te veel lawaai voor de bewoners, zijn plateau’s ongewenst voor bussen en zijn sommige inrichtingscomponenten te duur of te gevaarlijk.

Een rotonde bij Intratuin is in de werkgroep aan de orde geweest. Niet alleen de kosten, het ruimtebeslag, de technische haalbaarheid en volgens de verkeerskundige minder goede werking ervan zijn in de werkgroep besproken. Een rotonde bij Intratuin is volgens een onderzoek van de gemeente in technisch ruimtelijke zin niet mogelijk.

Commissievergadering 3 april 2019
Het is de Fietsersbond opgevallen dat de brief van de VVD over de riolering nauwelijks aan bod kwam. Alleen een brief van de bewoners en eerdere brieven van Lijst Linssen en de PVDA kwamen aan de orde. Voor de Fietsersbond is het onbegrijpelijk dat de brief van de Fietsersbond van 25 maart 2019 aan het college en de raad niet op de agenda was geplaatst. Verder vindt de Fietsersbond het onzorgvuldig dat de sprekers met geen woord repten over de inhoud van die op 25 maart ontvangen brief en het onderzoek van de Fietsersbond.

Onvolledig beeld
De fietsersbond vindt dat raadsleden die een brief met een mening schrijven aan het college en tijdens de commissie- en raadsvergadering een uitgebreid betoog houden over het onderwerp van die brief zich vooraf breed moeten informeren. Noch lijst Linssen noch de PVDA heeft in dit geval voor dialoog contact gezocht met de Fietsersbond. Deze fracties hebben zich dus niet verder laten informeren over inhoudelijke aspecten van de herinrichting en de communicatie tijdens het proces. Op die manier ontstaat een onvolledig beeld in de vergaderingen en in de pers.

Boek mist het belangrijkste hoofdstuk
Raadslid dhr. Dam zei tijdens de commissievergadering van 3 april 2019 dat hij een boek over de herinrichting Halsterseweg noord kon schrijven. Geen van de commissieleden heeft kunnen vragen wat de actuele waarde van zijn boek is. De Fietsersbond constateert enkel dat het allerbelangrijkste hoofdstuk van dat boek nog geschreven moet worden. De titel van dat hoofdstuk luidt “Veiligheid”. In zijn betoog stipte dhr. Dam enkel de onveiligheid bij de uitrit van Bernaards Transport en die van tweerichtingen fietspaden aan. Alle andere (on)veiligheidsaspecten die keurig op een rijtje zijn gezet in het onderzoeksrapport van de Fietsersbond, kwamen niet aan de orde in zijn lange betoog. Dat geeft een onvolledig beeld. De Fietsersbond zal het waarderen als de verkeersveiligheid in brede zin in de overwegingen betrokken gaat worden.

De keuze was en is nog niet gemaakt
Tijdens alle werkgroep bijeenkomsten zijn met instemming van de leden van de werkgroep twee ontwerpschetsen aan de orde geweest, in de laatste sessie zelfs drie. De voor- en nadelen van alle opties zijn steeds uitgebreid besproken. De Fietsersbond heeft mede op basis van een omvangrijk onderzoek in het najaar van 2018 de veiligheidsaspecten op een rijtje gezet.

  • Het is noodzakelijk het oversteken van de Randweg noord veiliger te maken. Dit veiligheidsprobleem staat los van de keuze voor eenrichting fietspaden of een tweerichtingsfietspad. Een ongelijkvloerse kruising is hiervoor een oplossing. Indien die (nog) niet gerealiseerd kan worden, dan zal het veiligheidsprobleem in ieder geval verzacht moeten worden met veilig ingestelde verkeerslichten die gerelateerd zijn aan het fietsersaanbod op enig moment.
  • Bij een tweerichtingsfietspad zal gezocht moeten worden naar een veilige oplossing bij Bernaards Transport.
  • Bij twee eenrichtingsfietspaden zal de oversteek naar de Oudeweg veiliger gemaakt moeten worden.

Zoals de Fietsersbond al eerder meldde is er op de Halsterseweg te weinig ruimte beschikbaar om voor alle functionaliteiten een optimaal veilige inrichting te realiseren. Het is dus zaak om gezamenlijk een acceptabele geprioriteerde balans te vinden tussen de veiligheid van de verkeersdeelnemers en de belangen van de bewoners en ondernemers.

De Fietsersbond kan pas een voorkeur uitspreken als duidelijk is welke aanvullende veiligheidsmaatregelen er per optie mogelijk zijn en toegevoegd worden.

Categorieën